NL- EN

Home - Nieuws

Het Laatste Nieuws

Januari
21-01-2015 ISO 14001 naar de FDIS-fase
12-01-2015 Stijging certificaten ISO managementsystemen
08-01-2015 Veranderende regelgeving 2015
08-01-2015 Naleving regels chemische stoffen nog onvoldoende


ISO 14001 naar de FDIS-fase
Uitgegeven op: 2112-01-2015
Nieuwe norm voor milieumanagementsystemen, ISO 14001 is goedgekeurd. Namens Nederland heeft NEN een positieve stem op de conceptnorm uitgebracht.


Na publicatie van ISO/DIS 14001 in september 2014 kregen de deelnemende landen via hun nationale normalisatie-instituut drie maanden de tijd om te stemmen en feedback te geven. Goedkeuring van de DIS betekent dat minstens twee derde van de nationale leden een positieve stem heeft uitgebracht en dat niet meer dan één vierde van alle stemmen negatief was.

De normcommissie milieumanagement heeft de Nederlandse stem en commentaar bepaald. In dit laatste stadium heeft de commissie nog eens goed gekeken naar de consistentie van de documentatievereisten in de nieuwe norm. Daarbij is gezocht naar een goede balans tussen de zichtbaarheid, eenduidigheid en aantoonbaarheid van het systeem enerzijds en het teveel voorschrijvend zijn wat betreft het vastleggen van allerlei informatie (procedures, documenten, registraties) anderzijds. Een ander belangrijk discussiepunt was de samenhang in het omgaan met milieuaspecten, ‘compliance obligations’, risico’s en kansen in het milieumanagementsysteem. Beide onderwerpen hebben geleid tot het nodige commentaar vanuit Nederland, maar overall was de normcommissie van mening dat de volgende stap in de richting van definitieve publicatie kon worden gezet.

Download de gratis whitepaper 'ISO/DIS 14001: laatste stap in herzieningsproces'.

Bron: NEN – 2015, week 4, 2015


Stijging certificaten ISO managementsystemen
Uitgegeven op: 12-01-2015
Uit het jaarlijkse onderzoek van ISO blijkt dat het aantal certificaten voor ISO managementsystemen in 2013 wederom is gegroeid. Wereldwijd zijn er in totaal 1.541.983 ISO certificaten uitgegeven. Dit is een stijging van 4% ten opzichte van december 2012.


De grootste groei ligt bij de ISO 50001 norm voor energiemanagement. Deze norm laat een groei zien van 116%. Ook andere normen zijn flink in 2013 flink gegroeid. Zo zijn de voedselveiligheidsnorm ISO 22000 en ISO 13485 voor medische hulpmiddelen beiden 15% gegroeid. ISO 27001 informatiebeveiliging laat een toename van 14% zien.

Dé toonaangevende standaard voor kwaliteit is nog steeds ISO 9001, deze norm laat een groei van 3% zien met 1.129.446 uitstaande certificaten in december 2013. ISO 14001 laat een groei van 6% zien.

Interesse in managementsystemen? Klikt u dan hier voor meer informatie.

Bron: The ISO Survey of Management System Standard Certifications – 2013, week 3, 2015


Veranderende regelgeving 2015
Uitgegeven op: 8-01-2015
De Rijksoverheid heeft de belangrijkste veranderingen in de regelgeving van Infrastructuur en Milieu per 1 januari 2015 gepubliceerd.


Ten aanzien van gevaarlijke stoffen vervalt onder andere de certificaatplicht voor bovengrondse opslagtanks voor afgewerkte olie. Daarmee wordt afgewerkte olie voortaan behandeld als bodembedreigende vloeistof en niet langer als gevaarlijke stof. Veel bedrijven kunnen daardoor hun oude tanks blijven gebruiken indien die voldoen aan de eisen om de bodem en het oppervlaktewater te beschermen. In het verleden werden er soms brandbare vloeistoffen (zoals benzine) door de afgewerkte olie gemengd waardoor het mengsel een gevaarlijke stof werd. Deze bijmenging is echter verboden. Een installatie- en herkeuringscertificaat voor deze opslagtanks is daarom niet meer nodig.

Ten aanzien van het transport van gevaarlijke stoffen zijn per 1 januari a.s. het nieuwe ADR, RID, ADN (2015) en IMDG 37-14 facultatief in. Deze worden verplicht per 1 juli 2015 (ADR, RID, ADN) en 1 januari 2016 (IMDG). En IATA DGR 56 wordt per 1 januari a.s. verplicht.

Bron: Rijksoverheid, week 2, 2015


Naleving regels chemische stoffen nog onvoldoende
Uitgegeven op: 8-01-2015
De naleving van Europese regels voor chemische stoffen is nog niet op orde. Chemische stoffen worden goed geregistreerd, maar de informatie over risico’s en toepassingen in de keten is onder de maat. Dat concluderen de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op basis van gezamenlijk uitgevoerde controles.


In 2013 hebben de samenwerkende inspectiediensten bij bijna 900 bedrijven inspecties uitgevoerd binnen de kaders van de REACH- en CLP-Verordening. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Douane werken ook mee aan de controles op chemische stoffen. De inspecties hebben producenten, importeurs, handelaren en professionele gebruikers van stoffen, mengsels en voorwerpen gecontroleerd. De belangrijkste verplichtingen waar de inspectiediensten op controleren zijn de registratieplicht, de informatieplicht, verboden en gebruiksbeperkingen, en het gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen.

De naleving van de eisen aan het gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen is onder de maat. Werkgevers treffen onvoldoende maatregelen om hun medewerkers te beschermen tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen. In meer dan de helft van de gevallen is de kwaliteit van de verplichte informatiebladen (VIB) en etiketten niet op orde.

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport, week 2, 2015