NL- EN

Home - Nieuws

Het Laatste Nieuws

Februari
11-02-2016 Ontstaan van klachten door trillingen
11-02-2016 Stress in het ziekenhuis
04-02-2016 Dwingende NEN-normen openbaar beschikbaar
02-02-2016 Vallen op werkvloer meest genoemd als oorzaak arbeidsongeval
01-02-2016 Nieuwe regeling ISDE biedt kansen voor duurzame energie
01-02-2016 Publicatie normontwerp ISO 45001 komt eraan

Januari
19-01-2016 Veilig werken met kou
18-01-2016 Normontwerp ISO 45001 in februari gepubliceerd
13-01-2016 'Bijna helft werknemers heeft nog nooit ontruiming geoefend'
12-01-2016 Wijziging Arbowet in een notendop
5-01-2016 Wat betekent de Arbowetwijziging voor de OR?
5-01-2016 DIS-versie ISO 45001 februari 2016 beschikbaar
5-01-2016 Elke 11 minuten afgeleid op kantoor
5-01-2016 SZW-lijst kankerverwekkende stoffen gepubliceerd
4-01-2016 PGS-organisatie kondigt nieuwe stijl aan


Ontstaan van klachten door trillingen
Uitgegeven op: 11-02-2016
Lichaamstrillingen kunnen een belangrijke factor zijn bij het ontstaan van klachten aan het bewegingsappraat. Klachten aan arm, nek, schouder en rug. Bij blootstelling aan trillingen wordt onderscheid gemaakt tussen lichaamstrillingen en hand-armtrillingen.


In veel machines, apparaten en voer-, vlieg-, vaar- of werktuigen worden mechanische trillingen opgewekt. Vaak bewust zoals in een vlakschuurmachine, trilwals, maar meestal ook met een ongewenst bijproduct waarbij de trillingen of schokken overgedragen worden op personen. Mechanische trillingen hebben een schadelijk effect voor mensen die er herhalend aan blootgesteld worden dat gemakkelijk blijvend van aard kan zijn. Aandoeningen door trillingen worden vaak tot de “moderne” beroepsziekten gerekend.

Hier leest u meer over trillingen.

Bron: KMO Consult, week 6, 2016


Stress in het ziekenhuis
Uitgegeven op: 11-02-2016
Ziekenhuizen vinden het belangrijk om agressie en geweld tegen werknemers aan te pakken. Toch schiet driekwart van de geïnspecteerde ziekenhuizen hierin te kort. Dit is gebleken uit controles van de inspectie SZW die zij eind 2014 en begin 2015 uitvoerden bij instellingen voor zorg en welzijn.


Tekortkomingen draaien vaak om zaken als onvoldoende voorlichting en training of het ontbreken van een goede analyse van de incidenten. Ook komt men niet altijd toe aan het evalueren van het beleid en maatregelen tegen agressie en geweld. Bij de aanpak van werkstress presenteren de ziekenhuizen iets beter. Ruim de helft van de onderzochte ziekenhuizen iets beter. Ruim de helft van de ziekenhuizen liet tekortkomingen zien. Deze bestonden o.a. uit een gebrekkig plan van aanpak, onvoldoende maatregelen tegen werkdruk en het ontbreken van een evaluatie van de aanpak.

De inspectie bezocht ook asielzoekers centra. De aanpak van agressie en geweld kan daar een stuk beter. Zo waren er veel ongetrainde medewerkers aan het werk. Het Centraal Orgaan Asielzoekers spreekt van ‘training on the job’. Door de grote instroom van asielzoekers is de vraag naar nieuw personeel groot. Dat maakt het onmogelijk om iedereen vooraf te trainen, zegt het COA.

Bron: Arbo, week 6, 2016


Dwingende NEN-normen openbaar beschikbaar
Uitgegeven op: 04-02-2016
In 2011 heeft het kabinet besloten dat nationale NEN-normen waarnaar dwingend wordt verwezen in de regelgeving kosteloos moeten zijn in te zien. De dwingend verwezen normen worden per 1 januari 2016 online via NEN Connect vrij beschikbaar gesteld. Het betreft vooral milieunormen, een klein aantal bouwnormen en ‘veiligheidsnormen’. Bijvoorbeeld normen met betrekking tot (gevaariljke) afvalstoffen.


De ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie hebben voor hun wetgeving vastgesteld naar welke NEN-normen dwingend wordt verwezen en besloten dat die verwijzing dwingend moet blijven. Het betreft vooral milieunormen, een klein aantal bouwnormen en ‘veiligheidsnormen’.

In twee situaties is sprake van een dwingend verwezen norm:

 • als het verplicht is aan de norm te voldoen;
 • als de norm niet verplicht is, maar een andere oplossing wel gelijkwaardig moet zijn aan de norm waarnaar wordt verwezen.

 • Om dit te kunnen beoordelen moet de norm ingezien kunnen worden. Daarom zijn sinds 1 januari 2016 deze normen kosteloos in te zien via het online portaal NEN Connect van het NEN.

  Bron: NEN, week 5, 2016

  Vallen op werkvloer meest genoemd als oorzaak arbeidsongeval
  Uitgegeven op: 02-02-2016
  Onderuitgaan op de werkvloer was in 2014 de meest genoemde oorzaak van arbeidsongevallen die leidden tot een verzuim van vier dagen of meer. Ook letsel dat anderen toebrengen (bedreigen, bijten en schoppen) wordt vaak genoemd.


  In de enquête van het CBS geeft 3,4 procent van de werknemers aan in 2014 één of meer arbeidsongevallen te hebben gehad. Dat komt neer op zo’n 240 duizend werknemers. Niet alle ongevallen leidden tot verzuim. Uit de enquête blijkt dat bij 88 duizend arbeidsongevallen de werknemer minimaal vier dagen verzuimde. Verder gaven de ondervraagden aan dat in de meeste gevallen sprake was van lichamelijk letsel. In bijna 30 procent van de ongevallen met langer verzuim ontstond de blessure door uitglijden, struikelen of vallen op de werkplek. Bedreiging, bijten of schoppen werd ook vaak genoemd (22 procent), evenals beknelling of geraakt worden door een voorwerp (16 procent).

  Bron: CBS, week 5, 2016


  Nieuwe regeling ISDE biedt kansen voor duurzame energie
  Uitgegeven op: 01-02-2016
  Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.


  De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.

  In 2016 is er € 70 miljoen subsidie beschikbaar. Voor zowel particulieren als de zakelijke gebruikers is er voldoende budget. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort apparaat en de energieprestatie. De exacte bedragen staan in de apparatenlijsten, die vanaf 4 januari 2016 op www.rvo.nl/isde staan. De apparaten op de lijst komen in aanmerking voor subsidie. Deze lijsten worden continu uitgebreid en bijgewerkt.

  Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, week 5, 2016


  Publicatie normontwerp ISO 45001 komt eraan
  Uitgegeven op: 01-02-2016
  Het normontwerp van ISO 45001 zal in februari verschijnen. Deze norm voor managementsystemen gaat op termijn OHSAS 18001 vervangen.


  Al in 2013 is besloten om OHSAS 18001 te reviseren en als ISO-norm te publiceren. Op internationaal niveau is met dat doel een Project Committee ingericht (ISO/PC 283) onder leiding van David Smith, dat zich sindsdien heeft beziggehouden met de revisie.

  De nieuwe ISO 45001-norm, voluit Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use, sluit aan bij de High Level Structure (HLS) voor managementsysteemnormen. De HLS maakt het onder andere mogelijk om verschillende systemen gemakkelijker te integreren en ook om audits op het gebied van diverse managementsysteemnormen (zoals ISO 9001 en ISO 14001) met elkaar te combineren. Het normontwerp van ISO/DIS 45001 volgt de structuur van de High Level Structure. Voorzitter David Smith vertelt in een interview meer over het nut en de noodzaak van de nieuwe norm voor managementsystemen. De daadwerkelijke publicatie van het normontwerp van ISO/DIS 45001 staat in februari op de rol.

  Bron: Arbo Online, week 5, 2016


  Veilig werken met kou
  Uitgegeven op: 19-01-2016
  Koning Winter klopt deze dagen voorzichtig aan de deur. Er komt een geleidelijke overgang naar een kouder weertype, met vooral dieper landinwaarts af en toe wat (natte) sneeuw. Met een beetje zon erbij levert zo’n wit winterlandschap vaak een prachtig plaatje op. Maar hoe mooi ook, het werken in de winter heeft zijn eigen aandachtspunten.


  Want werken in de winter brengt specifieke risico’s met zich mee. Kou, gladheid, minder daglicht … het zijn allemaal factoren waar we rekening mee moeten houden in de RI&E en bij de keuze voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Valpartijen door gladheid zijn een veel voorkomend euvel onder winterse omstandigheden. Ook op het werk. Een bedrijfsterrein staat bloot aan weersomstandigheden die gladheid kunnen veroorzaken. Daarom moet een werkgever bij vorst en/of sneeuwval op zijn bedrijfsterrein maatregelen treffen om valrisico van werknemers tegen te gaan. Strooien, dus.

  Hanteert de werkgever voor de gladheidsbestrijding een adequate werkinstructie, dan voldoet hij daarmee aan de zorgverplichting van artikel 7:685 Burgerlijk Wetboek. Hij moet die werkinstructie dan natuurlijk wel naar behoren naleven. Dat houdt bijvoorbeeld in dat hij niet alleen strooit, maar ook controleert of dat strooien afdoende heeft gewerkt. En dus eventueel extra laat strooien als blijkt dat dit niet het geval is.

  Er zijn verschillende andere maatregelen denkbaar die een werkgever zou kunnen nemen om de veiligheid van zijn werknemers te garanderen onder winterse omstandigheden. Als een werknemer voor zijn werk veel met de auto op pad moet, ligt het voor de hand dat zijn vervoermiddel is uitgerust met winterbanden. In hoeverre vallen die winterbanden onder de zorgplicht van de werkgever?

  Bron: Arbo Online, week 3, 2016


  Normontwerp ISO 45001 in februari gepubliceerd
  Uitgegeven op: 18-01-2016
  Normontwerp van ISO 45001 'Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use' verschijnt in februari. De norm vervangt op termijn OHSAS 18001.


  In 2013 is besloten om OHSAS 18001 te reviseren en als ISO-norm te publiceren. Op internationaal niveau is een Project Committee ingericht (ISO/PC 283) dat zich bezig houdt met de revisie.

  De nieuwe ISO-norm sluit aan bij de High Level Structure (HLS) voor managementsysteemnormen. De HLS maakt het onder andere mogelijk om systemen gemakkelijker te integreren en audits op het gebied van diverse managementsysteemnormen (zoals ISO 9001 en ISO 14001) te combineren. ISO/DIS 45001 volgt de structuur van de HLS.

  Bron: NEN, week 3, 2016


  'Bijna helft werknemers heeft nog nooit ontruiming geoefend'
  Uitgegeven op: 13-01-2016
  Ongeveer 45 procent van de Nederlanders heeft nog nooit een ontruiming geoefend op het werk, luidt de conclusie van een enquête onder duizend werknemers.


  Van de ondervraagden zegt verder 15 procent dat er op zijn of haar werkvloer geen ontruimingsplan geldt en 18 procent weet niet of een dergelijk plan er is. Deze resultaten zouden betekenen dat veel bedrijven de Arbowet niet naleven, die voorschrijft dat er een ontruimingsplan moet zijn en dat men minstens één keer per jaar moet oefenen. In nood ga je vaak op de automatische piloot, dan kun je maar beter goed geoefend hebben.

  Overige resultaten uit de rondvraag zijn dat ongeveer een derde van de werknemers niet weet waar de brandblusser hangt. Hetzelfde geldt voor de EHBO-koffer. De huidige wetgeving stelt dat beide hulpmiddelen zich in de buurt van werknemers moeten bevinden.

  Bron: NU, week 2, 2016


  Wijziging Arbowet in een notendop
  Uitgegeven op: 12-01-2016
  Eind december 2015 heeft minister Asscher een wetsvoorstel ingediend voor wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. Wat zijn in het kort de belangrijkste doelstellingen en wijzigingen van dit wetsvoorstel?


  De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de arbeidsgerelateerde zorg. Er is forse kritiek geuit op het functioneren van de arbodienstverlening in het algemeen en op de rol van de bedrijfsarts in het bijzonder. Op verzoek van minister Asscher heeft de Sociaal Economische Raad (SER) op 19 september 2014 een advies uitgebracht over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg.

  Naar verwachting behandelen de Eerste en Tweede Kamer het wetsvoorstel in de loop van 2016. De wet zal dan waarschijnlijk op zijn vroegst van kracht zijn vanaf medio 2016, mogelijk zelfs pas per 1 januari 2017. Lopende arbodienstverleningscontracten zullen nog een jaar na inwerkingtreding van de wet ongewijzigd van kracht blijven.

  Naar verwachting behandelen de Eerste en Tweede Kamer het wetsvoorstel in de loop van 2016. De wet zal dan waarschijnlijk op zijn vroegst van kracht zijn vanaf medio 2016, mogelijk zelfs pas per 1 januari 2017. Lopende arbodienstverleningscontracten zullen nog een jaar na inwerkingtreding van de wet ongewijzigd van kracht blijven.

  Doelstellingen

 • versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners/arbodeskundigen;
 • verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding;
 • het kunnen consulteren van de bedrijfsarts;
 • het basiscontract arbodienstverlening;
 • meer mogelijkheden voor handhaving en toezicht.


 • Wijzigingen

 • Betere toegang tot de bedrijfsarts door middel van een ‘open spreekuur’, bedrijfsarts moet iedere arbeidsplaats kunnen bezoeken en er moet een “adequate procedure” komen voor het afwikkelen van klachten.
 • Recht van werknemer op second opinion van andere bedrijfsarts, buiten de arbodienst of het bedrijf waar de eerste bedrijfsarts werkt. Zelfstandige bedrijfsartsen en arbodiensten moeten hiertoe contracten gaan afsluiten met andere arbodienstverleners.
 • Afspraken over de arbodienstverlening vastleggen in een schriftelijke overeenkomst, het basiscontract arbodienstverlening. Daarin moet staan: 1) dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek, 2) op welke manier de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren, 3) hoe de toegang tot de bedrijfsarts en het overleg met de preventiemedewerker en or zijn geregeld, 4) hoe werknemers gebruik kunnen maken van het recht op second opinion, 5) hoe de klachtenprocedures werken en 6) hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.
 • Handhaving en toezicht: uitbreiding van de sanctioneringsmogelijkheden van de Inspectie SZW ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. In sommige gevallen wordt de bedrijfsarts gelijkgesteld aan de werkgever. De I-SZW mag werkgevers zonder basiscontract arbodienstverlening beboeten.
 • Grotere betrokkenheid van werknemers bij de totstandkoming van afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen. Zo krijgt het medezeggenschapsorgaan instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens positionering in de organisatie.
 • Voor risico’s en afspraken over aansprakelijkheden moeten medezeggenschapsorganen en werkgevers zich goed laten informeren over de rechten en plichten die zij aangaan in de overeenkomsten met arbodienstverleners. Door scholing of door een adviseur in de arm te nemen.


 • Bron: Arbo Online, week 2, 2016

  Wat betekent de Arbowetwijziging voor de OR?
  Uitgegeven op: 5-01-2016
  De inhoud van het wetsvoorstel met de wijzigingen voor de Arbowet is bekend en daarin staan ook een hoop wijzigingen die belangrijk zijn voor de ondernemingsraad (OR). Zo speelt de OR straks een grote rol bij de benoeming van de preventiemedewerker en hebben de bedrijfsarts, preventiemedewerker en OR recht op onderling overleg.


  Het kabinet wil een groter draagvlak en meer betrokkenheid bij de keuze van de preventiemedewerker. De OR heeft nu al instemmingsrecht over het takenpakket van de preventiemedewerker, maar volgens het wetsvoorstel voor wijziging van de Arbowet (pdf) moet het instemmingsrecht ook gelden voor de benoeming van de preventiemedewerker en hoe de positionering in de organisatie zal zijn. Het geeft de OR medeverantwoordelijkheid voor het functioneren van de preventiemedewerker. Stemt de OR niet in, dan is artikel 27 WOR lid 3 tot en met 6 van toepassing. Bijna een derde van de werkgevers blijkt de OR nu al om instemming te vragen bij de benoeming van de preventiemedewerker. Is de wet eenmaal ingegaan (waarschijnlijk per 1 januari 2017), dan geldt het instemmingsrecht nog niet voor de zittende preventiemedewerker.

  Daarnaast is het belangrijk voor uw OR om te weten dat er basiscontracten komen met de arbodienst die aan een aantal minimumeisen moeten voldoen. Uw instemmingsrecht is hierop immers van toepassing. Na wijziging van de wet hebben organisaties één jaar de tijd om ervoor te zorgen dat het contract voldoet aan de nieuwe eisen.

  Een andere belangrijke wijziging is dat het overleg tussen de bedrijfsarts, preventiemedewerker en OR wettelijk wordt vastgelegd. Daardoor raakt de bedrijfsarts meer betrokken bij het beleid voor gezond en veilig werken. Ten slotte komt er meer handhaving vanuit Inspectie SZW op het recht van de OR op een afschrift van een advies over de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In de praktijk bleek dat dit voor de OR lastig te verkrijgen was.

  Bron: Rendement, week 1, 2016


  DIS-versie ISO 45001 februari 2016 beschikbaar
  Uitgegeven op: 5-01-2016
  De inhoud van de ISO/DIS 45001 is gereed. De publicatie is echter pas op 12 februari 2016. De procedures bij ISO zijn namelijk gewijzigd en dat betekent dat er eerst een periode van twee maanden is waarin het document nog in een aantal talen wordt vertaald.


  Na 12 februari a.s. is de ISO/DIS 45001 via de NEN-webshop te verkrijgen. De NEN-normcommissie dient vervolgens voor 12 mei 2016 het Nederlandse commentaar in te dienen en te stemmen over het wel of niet overgaan tot de zogenaamde FDIS-fase. Het laatste stadium in de normontwikkeling.

  Bron: SCCM, week 1, 2016


  Elke 11 minuten afgeleid op kantoor
  Uitgegeven op: 5-01-2016
  Grootse plannen voor 2016? En u werkt op kantoor? Houd er dan wel rekening mee dat u zich op de werkplek gemiddeld slechts 11 minuten achter elkaar kunt concentreren.


  Hoe dat komt? Mensen die langslopen, een mobiele telefoon die steeds overgaat, overleg aan het blok naast u, er is veel afleiding in de kantooromgeving. De open kantoorruimtes van tegenwoordig zijn funest voor het doen van werk dat concentratie vergt. Een werknemer die onderbroken wordt, heeft bovendien steeds opnieuw enige tijd nodig om er weer helemaal in te komen. Afleiding en het onvermogen om je te concentreren op kantoor hebben een negatieve invloed op de productiviteit, de betrokkenheid, het welzijn en de algehele prestaties binnen organisaties.

  We streven er continu naar om productiever te worden. Maar hoe harder we dat proberen, hoe vermoeider onze hersenen lijken te raken. Zo blijkt uit het onderzoek dat multitasken alleen maar leidt tot minder productiviteit en slechtere resultaten. Hersenen hebben namelijk slechts een beperkte energiecapaciteit en gebruiken 20 procent van de totale lichaamsenergie. Dit maakt het sowieso onmogelijk om acht uur per dag volledig gefocust te zijn, ook buiten kantoor. De aandachtscurve van het brein heeft nu eenmaal een natuurlijk dagritme met pieken en dalen.

  Mensen die zich bewust zijn van die beperkte aandachtscurve, kunnen hun gedrag erop sturen. Door een werkomgeving te kiezen die aansluit bij de manier waarop ons brein werkt. Die omvat verschillende werkplekken voor concentratie, ontspanning, samenwerking, inspiratie en rust. Zo komen de werkomgeving en het brein op een natuurlijke manier samen. En dat zorgt ervoor dat we uiteindelijk beter kunnen denken en meer gedaan krijgen. Zelf op kantoor.

  Bron: Arbo Online, week 1, 2016


  SZW-lijst kankerverwekkende stoffen gepubliceerd
  Uitgegeven op: 5-01-2016
  Op 4 januari is in de Staatscourant (43, 2016) de volgende versie gepubliceerd van de lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Op deze lijst staan kankerverwekkende processen, kankerverwekkende stoffen, mutagene stoffen, en voor de voortplanting giftige stoffen, en is opgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Twee maal per jaar wordt de meest recente versie van de lijst gepubliceerd in de Staatscourant.


  Deze lijst bestaat uit stoffen en processen die:

 • - door de EU ingedeeld zijn als zodanig en opgenomen in bijlage VI van Verordening EC 1272/2008 en bijlage 1 bij Richtlijn 2004/37/EG, en/of
 • - door de Gezondheidsraad zijn geclassificeerd als kankerverwekkend.

 • Ter verduidelijking van de vraag om welke stoffen en processen het hier in ieder geval gaat, houdt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een lijst bij van kankerverwekkende stoffen ingedeeld in categorie 1A of 1B als bedoeld in bijlage I van de Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP).

  Bron: Gevaarlijke lading, week 1, 2016

  PGS-organisatie kondigt nieuwe stijl aan
  Uitgegeven op: 4-01-2016
  De PGS-organisatie heeft 'PGS Nieuwe Stijl' aangekondigd. Dit wil zeggen dat de structuur van de PGS-richtlijnen gaat veranderen. Dit omdat in 2018 de nieuwe Omgevingswet van kracht wordt en er dan een nieuwe stijl omgevingsvergunning komt. Bestaande PGS-publicaties worden omgezet naar een nieuwe structuur.


  In de PGS Nieuwe Stijl staat de zogenaamde risicobenadering centraal. Risico’s en doelen worden helder in kaart gebracht, zodat bedrijven hun activiteiten kunnen (blijven) uitvoeren tegen een aanvaardbaar risico. Bedrijven die zelf de kennis en kunde in huis hebben om veilig omgaan met gevaarlijke stoffen te waarborgen, krijgen hiervoor de ruimte. Tegelijkertijd biedt PGS Nieuwe Stijl bedrijven die deze kennis missen, de nodige informatie hierover. Met deze nieuwe werkwijze kan een bedrijf of overheid zelf toetsen of het redelijk is een maatregel uit een PGS op te volgen of niet. En als het nodig is andere, aanvullende maatregelen te treffen.

  PGS Nieuwe Stijl werkt met kleinere teams. Zij vergroten de slagvaardigheid van de PGS-organisatie en bewaken de balans tussen bedrijfsleven, overheid en andere partijen. Op het moment dat een PGS wordt geschreven die qua onderwerp erg breed is, zullen veel branches en overheden willen meepraten. De vertegenwoordigers uit de branches zullen voortaan worden verwezen naar het achterbanoverleg dat per PGS door de industrie wordt georganiseerd. Ditzelfde geldt voor overheden die input willen leveren; hun bijdrage wordt georganiseerd via de Impuls Omgevingsveiligheid.

  Eind 2017 moeten de eerste PGS-publicaties Nieuwe Stijl er staan.

  Bron: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, week 1, 2016