NL- EN

Home - Nieuws

Het Laatste Nieuws

Maart
09-03-2017 De belangrijkste wijzigingen van PGS15

Februari
27-02-2017 Naar minimale manipulatie van machines
21-02-2017 Weet iedereen wat de bedrijfsarts doet?
15-02-2017 Kleurenpoeders bij color run vormen gevaar voor gezondheid
15-02-2017 Machineveiligheid is nog geen procesveiligheid
06-02-2017 Eerste Kamer akkoord met wijziging Arbowet
06-02-2017 Jonge meid raak vinger kwijt

Januari
26-01-2017 Inzamelen bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen moet gescheiden
23-01-2017 Werknemer struikelt over het gereedschap dat hij zelf heeft laten slingeren, werkgever aansprakelijk?
20-01-2017 CE-merk ontrafeld; geen waterdicht systeem
15-01-2017 Is Nederland al ingericht op langer doorwerken?
11-01-2017 Maatschappelijk effect centraal in Jaarplan 2017 Inspectie SZW


De belangrijkste wijzigingen van PGS15
Uitgegeven op: 09-03-2017
Als je in je bedrijf te maken hebt met op- of overslag van gevaarlijke stoffen, heb je te maken met de recent vernieuwde PGS15. In dit artikel vind je de belangrijkste veranderingen en ook een aantal aandachtspunten op dit gebied. De nieuwe PGS 15 'Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen' verscheen in september 2016. In dit document zijn regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen om zo een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu te realiseren. De nieuw verschenen PGS 15 is een complete herziening van de richtlijn uit 2011.


Minder interpretatieruimte - In deze herziening zijn de voorschriften eenduidiger en met beduidend minder interpretatieruimte omschreven. Nieuw is ook dat niet meer per voorschrift is aangegeven of en hoe het mogelijk is om hiervan af te wijken. In plaats daarvan is generiek vastgelegd wat de mogelijkheden zijn voor het gemotiveerd afwijken van de voorschriften.

Link naar het volledige artikel.

Bron: werkenveiligheid.nl


Naar minimale manipulatie van machines
Uitgegeven op: 27-02-2017
Wie kent de voorbeelden niet? Noodstopknoppen die zijn afgeschermd, lichtschermen achter de machine en veiligheidsrelais die zijn overbrugd. Voorkomen dat operators de veiligheidsvoorzieningen saboteren of manipuleren? Lees hier hoe de EN-ISO 14119:2013 u de weg kan wijzen naar minimale manipulatie van machines. Voor een veiliger werkomgeving, functionele gebruiksvoordelen en tijdwinst.


EN-ISO 14119, de antimanipulatienorm - De EN-ISO 14119:2013 heet ook wel de antimanipulatienorm. De norm behandelt specifiek de combinatie veiligheidsschakelaars en blokkeerinrichtingen als luiken, kappen of deuren. Ook voor andere veiligheidscomponenten is antimanipulatie vaak geen overbodige luxe. Want wie kent de voorbeelden niet van het omzeilen of manipuleren van veiligheidsvoorzieningen aan machines?

Link naar het volledige artikel.

Bron: arbo-online.nl


Weet iedereen wat de bedrijfsarts doet?
Uitgegeven op: 21-02-2017
Onlangs nam de Eerste Kamer de nieuwe Arbowet aan. De gewijzigde wet geeft de bedrijfsarts nadrukkelijk een actieve rol bij preventie. Ook mogen werknemers vrij bij hem langskomen via het open spreekuur. Wat gaat de bedrijfsgeneesheer nieuwe stijl nu eigenlijk precies doen en wat is er anders dan eerst? Een korte toelichting over zijn toekomstige rol.


Rol bij preventie beroepsziekten - Als het goed is zien de meeste werknemers de bedrijfsarts zelden of nooit. Tot nu toe komt hij vooral in beeld als er sprake is van langdurig ziekteverzuim. Door de veranderingen in de Arbowet krijgt de bedrijfsarts echter nadrukkelijker een rol bij de preventie van beroepsziekten. Hij moet eerder in actie komen, dus niet pas op het moment dat werknemers uitvallen. Hij moet regelmatig gaan overleggen met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad. Hoe dit overleg is geregeld, moeten werkgevers vastleggen in het basiscontract met de arbodienstverlener.

Link naar het volledige artikel.

Bron: arbo-online.nl


Kleurenpoeders bij color run vormen gevaar voor gezondheid
Uitgegeven op: 15-02-2017
PUBLIEKSVEILIGHEID - Kleurenpoeders worden gebruikt bij evenementen, zoals Color Runs. Sommige van deze poeders zijn brandbaar, stofexplosief of kunnen gezondheidseffecten veroorzaken. Bij het gebruik van kleurenpoeders bij een evenement, moeten er maatregelen worden genomen om nadelige effecten zo veel mogelijk te beperken.


RIVM heeft bekeken wat er internationaal bekend is over kleurenpoeders en mogelijke risico's. Uit deze verkenning blijkt ook dat sommige kleurenpoeders explosief en brandbaar kunnen zijn. Daarnaast blijkt dat kleurenpoeders gezondheidseffecten kunnen veroorzaken, zoals irritatie aan huid, ogen en luchtwegen. Er is geen overzicht van de samenstelling van de kleurenpoeders die worden aangeboden in Nederland. De producent is verantwoordelijk voor de veilligheid van het product. Daarnaast heeft de organisator van een evenement de verantwoordelijkheid om veilige producten aan te bieden op het evenement.

http://rivm.nl/Onderwerpen/K/Kleurenpoeders

Link naar het volledige artikel.

Bron: arbozone.nl


Machineveiligheid is nog geen procesveiligheid
Uitgegeven op: 15-02-2017
Een klant heeft een goede drooginstallatie gekocht, de fabrikant heeft iets geleverd waar hij achter staat. De machine voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften uit de Machinerichtlijn. Alles in orde dus! Nou, zo eenvoudig ligt het niet, zegt Danny Waterink, Teammanager Industriële Veiligheid bij Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v. Want machineveiligheid is nog geen procesveiligheid.


Potentieel onveilige situaties - "Het kan gebeuren dat een fabrikant niet precies weet waarvoor die machine wordt ingezet. Als de klant die gebruikt voor een droogproces in de voedselindustrie, zijn daarbij brandbare stoffen aanwezig. Niet ondenkbaar dat er tijdens de productie ontstekingsbronnen ontstaan. En dus veroorzaakt deze veilige machine toch potentieel onveilige situaties."

Link naar het volledige artikel.

Bron: arbo-online.nl


Eerste Kamer akkoord met wijziging Arbowet
Uitgegeven op: 06-02-2017
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Het wetsvoorstel zal vanaf 1 juli 2017 in werking treden.


Het wetsvoorstel voor de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet heet officieel ‘Wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever, en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts’. Het wetsvoorstel wordt vaak afgekort tot de gewijzigde of nieuwe Arbowet.

Link naar het volledige artikel.

Bron: veiligheidskunde.nl


Jonge meid raak vinger kwijt
Uitgegeven op: 06-02-2017
Voor veilig werken met machines zijn afscherming van draaiende delen en goede instructie eerste vereisten. Een stuk jurisprudentie uit de oude doos, want machineveiligheid is van alle tijden. Een jonge vakantiewerkster pakt in een kippenslachterij kippenvleugels in kratten die op een rollenband voorbij komen. Zij raakt met een vinger beklemd in de ketting die de rollenband aandrijft. Gevolg: gedeeltelijke amputatie van een vinger.


Vinger bekneld tussen aandrijving - Via een uitzendbureau krijgt een 20-jarige vrouw vakantiewerk bij een kippenslachterij. Haar werk bestaat uit het vouwen en inpakken van kippenvleugels. Dit gaat via een rollenband waarover de kratten met kippenvleugels verplaatst worden. De lege kratten staan onder deze rollenband, de werkneemster moet ze daar vandaan pakken. De ketting aan de onderkant van de rollenband is niet afgeschermd. Bij het pakken van een kist raakt haar vinger bekneld tussen de aandrijfketting en wordt deels afgesneden.

Link naar het volledige artikel.

Bron: arbo-online.nl


Inzamelen bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen moet gescheiden
Uitgegeven op: 26-01-2017
BELEID - Aan het Besluit inzamelen afvalstoffen worden een nieuwe paragraaf en drie nieuwe artikelen toegevoegd. Daarin wordt bepaald dat bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen die behoren tot een categorie van afvalstoffen als bedoeld in bijlage 11 van de Activiteitenregeling milieubeheer en die gescheiden worden afgegeven ook voor zover het betreft bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen afzonderlijk dienen te worden ingezameld.


Minister Schultz van Haegen (IenM) heeft het ontwerpbesluit tot wijziging van wijziging van dit Besluit en enkele andere besluiten op het gebied van afvalstoffen (het Besluit inzamelen afvalstoffen, het Besluit vrijstellingen stortverbod en het Besluit beheer autowrakken) naar de Tweede Kamer gestuurd. Dezebesluiten treden naar verwachting op 1 juli 2017 inwerking.

Ontwerpbesluit-houdende-wijziging-van-enkele-besluiten-op-het-gebied-van-afvalstoffen

Link naar het volledige artikel.

Bron: arbozone.nl


Werknemer struikelt over het gereedschap dat hij zelf heeft laten slingeren, werkgever aansprakelijk?
Uitgegeven op: 23-01-2017
JURISPRUDENTIE UITGELICHT - Struikel-, val- en uitglijpartijen komen met enige regelmaat terug in het kader van de jurisprudentie die op Arbozone.nl behandeld wordt. Ondanks dat er vaste richtsnoeren en bepalingen zijn waaraan wordt getoetst, wordt elke zaak individueel beoordeeld en kenmerkt zich door specifieke details wat de zaak net weer anders maakt dan vergelijkbare zaken. Zo ook de struikelpartij van de onfortuinlijke monteur die struikelt over een accuboor die hij zelf heeft laten slingeren op zijn werkplek. Is de werkgever aansprakelijk voor de schade die hij daardoor lijdt?


DE ZAAK EN DE FEITEN - Werknemer werkt als 1e monteur bij Neptunes, een internationaal tentenbouwbedrijf. Het gaat hierbij niet om kampeertenten, maar om tenten die bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden worden gebruikt, of zoals in dit geval een tent op het dek van een groot zeeschip. Op een gegeven moment was werknemer bezig met het aanbrengen van traptreden in een trap. Hij werkte daarvoor in een hoogwerker en gebruikte diverse gereedschappen waaronder een accuboor. Deze gereedschappen legde hij steeds los in de bak van de hoogwerker, omdat er geen andere opbergmogelijkheden waren. Nadat hij wat schroeven en pluggen had gehaald, moest de werknemer weer in de bak van de hoogwerker klimmen. Omdat hij zijn voet neerzette op de accuboor die los in het bakje lag, verdraaide hij zijn knie. In het ziekenhuis is hij aan het letsel geopereerd. Hij stelt de werkgever aansprakelijk voor de door hem geleden schade op grond van artikel 7:658 BW, nu de werkgever niet aan de zorgplicht zou hebben voldaan. Zo heeft de werkgever nagelaten eenvoudige en weinig kostbare veiligheidsmaatregelen te treffen waardoor het ongeval voorkomen had kunnen worden. Zo had volgens de werknemer een opbergbakje in de bak van de hoogwerker geplaatst kunnen worden of er had hem een gereedschapsriem ter beschikking moeten worden gesteld.

Link naar het volledige artikel.

Bron: arbozone.nl


CE-merk ontrafeld; geen waterdicht systeem
Uitgegeven op: 20-01-2017
Europees logo zegt weinig over werkelijke veiligheid non-food producten - Consumenten die een speelgoedauto, contactlenzen, smartphone of fietshelm kopen waarop een logo zit met de letters CE, kunnen er niet zonder meer van uitgaan dat dit product veilig, gezond en milieuvriendelijk is. Achter het CE-merk zit geen waterdicht systeem. Het is ook géén keurmerk. De fabrikant brengt het zelf aan op zijn product en verklaart daarmee dat het is gemaakt conform de Europese eisen voor onder meer veiligheid en gezondheid. Desondanks worden er gemiddeld elk jaar 800 producten die onder het CE-systeem vallen van de Europese markt gehaald, omdat ze onveilig of ongezond zijn.


Dit blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar deze CE-markering, die voor talloze non-foodproducten in de EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein verplicht is en ook in Zwitserland en Turkije wordt gebruikt. In het onderzoek 'CE-markering ontrafeld' staat de vraag centraal hoe het kan dat elk jaar honderden producten uit de handel worden genomen omdat zij een (zeer) ernstig risico vormen voor de gezondheid en de veiligheid van de gebruikers, terwijl deze producten zijn voorzien van het CE-logo. In de zoektocht naar het antwoord trof de Rekenkamer een systeem aan dat zowel de economische als de publieke belangen moet dienen. Die liggen echter lang niet altijd in elkaars verlengde.

Link naar het volledige artikel.

Bron: rekenkamer.nl


Is Nederland al ingericht op langer doorwerken?
Uitgegeven op: 15-01-2017
De NVAB maakt zich zorgen over het effect van de verhoging van de pensioenleeftijd op de gezondheid van werknemers. Langer doorwerken maakt de AOW betaalbaar, maar leidt nu en in de toekomst tot problemen bij grote groepen werknemers.


"Laagopgeleiden worden gedurende hun loopbaan zo zwaar belast dat het een keer ophoudt. Maatregelen om mensen voor te bereiden op langer doorwerken, zijn nu vooral nog gericht op hoger opgeleiden. Werkgevers doen te weinig om personeel te ontzien. Eigen verantwoordelijkheid is mooi, maar het gaat ook om werkbelasting. Oudere mensen kunnen minder hebben. Steeds meer bedrijven werken in ploegendiensten, de productie moet 24/7 doorgaan. De vraag is of iedereen dat aankan." Aldus bedrijfsarts en NVAB-bestuurder Ernst Jurgens vandaag in het Algemeen Dagblad.

Link naar het volledige artikel.

Bron: nvab-online.nl


Maatschappelijk effect centraal in Jaarplan 2017 Inspectie SZW
Uitgegeven op: 11-01-2017
De Inspectie SZW gaat zich het komende jaar richten op de maatschappelijke effecten van een gezonde en veilige bedrijfsvoering. Dat staat in het Jaarplan 2017. Aantallen inspecties, boeterapporten, rechercheonderzoeken en onderzoeksrapporten blijven belangrijk, maar worden niet als doel op zich gezien. De Inspectie SZW focust zich dit jaar op de maatschappelijke effecten omdat ze de maatschappij beter van dienst wil zijn. 'Een verantwoording met cijfers stimuleert korte inspecties, terwijl het de samenleving gaat om maximaal effect,' zegt Marc Kuipers, inspecteur-generaal bij de Inspectie SZW.


Het jaarplan in vogelvlucht - Om dit te kunnen bewerkstelligen, spitst de Inspectie zich toe op twee elementen: ten eerste wil zij haar data beter koppelen aan haar diensten en ten tweede wil zij meer aandacht geven aan het menselijk handelen op de werkvloer. 'Op papier kan een bedrijf perfect aan veiligheidseisen voldoen, maar als in de praktijk de voorman het verkeerde voorbeeld geeft aan zijn medewerkers dan loopt de werkvloer onnodig risico,' zegt Kuipers. 'Een goede veiligheidscultuur betekent dat er korte metten wordt gemaakt met patronen die onveilig gedrag in stand houden. Niet omdat het van de overheid moet, maar omdat werkgevers en werknemers het zelf belangrijk vinden.' In het jaarplan geeft de Inspectie daarnaast nauwgezet aan hoe de uitvoering van de controles in 2017 zal verlopen. Daarbij maakt ze onderscheid tussen verschillende sectoren, waarbij ze naast de beoogde resultaten ook de beoogde maatschappelijke effecten aankaart. In het jaarplan wordt er bovendien extra aandacht besteed aan bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, in het bijzonder asbest.

Link naar het volledige artikel.

Bron: werkenveiligheid.nl