NL- EN

Home - Nieuws

Het Laatste Nieuws

Mei
19-05-2015 2 minuten lopen tegen zitrisico
13-05-2015 Inspectie controleert steigers en ladders
12-05-2015 Publicatie ISO 14001:2015 eind september dichter bij
12-05-2015 Update vervoer gevaarlijke stoffen

April
30-04-2015 Investeren in preventie van ongevallen loont
30-04-2015 Tweede concept ISO 45001 gepubliceerd
20-04-2015 'Week van de RI&E' van 15-19 juni 2015
20-04-2015 Huidige stand van zaken herziening ISO 14001
16-04-2015 Wijzigingen CO2 prestatieladder

Maart
26-03-2015 Arbomanagement: "Invloed medewerkers wordt groter"
26-03-2015 De belangrijkste thema's in de nieuwe ISO-normen
16-03-2015 Norm voor veiligheidstekens gepubliceerd
09-03-2015 Arboverplichtingen lang niet altijd nageleefd
04-03-2015 PBM: van Richtlijn tot Verordening

Februari
25-02-2015 Aanpak kosten REACH voor mkb gepresenteerd
25-02-2015 CO2-Prestatieladder versterkt positie
24-02-2015 Welk stofje levert de meeste risico’s op?
24-02-2015 Herziening ISO 14001 iets vertraagd

Januari
21-01-2015 ISO 14001 naar de FDIS-fase
12-01-2015 Stijging certificaten ISO managementsystemen
08-01-2015 Veranderende regelgeving 2015
08-01-2015 Naleving regels chemische stoffen nog onvoldoende


2 minuten lopen tegen zitrisico
Uitgegeven op: 19-05-2015
Sedentair gedrag, oftewel te lang achter elkaar zitten, brengt ernstige ziektes teweeg en kan leiden tot een vroege dood. Tot zover niks nieuws.


Wel nieuw is de oplossing. Stoppen met zitten. Of in elk geval: met lang achter elkaar zitten. Want door twee minuten per uur even te lopen, kun je volgens onderzoekers van de Universiteit van Utah al flinke gezondheidswinst boeken. Hoe simpel kan het zijn?

Wie de hele dag zit, bijvoorbeeld op zijn werk achter een beeldscherm, loopt aantoonbaar meer kans op onder andere diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Deze gezondheidsschade is slechts ten dele te ondervangen door intensief bewegen buiten werktijd. Wat wel helpt, zo blijkt uit het Amerikaanse onderzoek, is om elk uur een paar minuten lichtintensief te bewegen. Deze lichte fysieke activiteit dringt de kans op vroegtijdig overlijden met maar liefst 33 procent terug, stelt dokter Beddhu, hoogleraar Inwendige geneeskunde aan de Universiteit van Utah. “De focus ligt bijna altijd op matige of krachtige fysieke activiteit. Het is fascinerend om te zien dat ook lichte fysieke activiteit een lagere mortaliteit tot gevolg heeft,” zegt Beddhu. Mensen moeten wel echt bewegen: twee minuten extra staan per uur levert geen gezondheidsvoordelen op.

Bron: Arbo online – 2015, week 21, 2015


Inspectie controleert steigers en ladders
Uitgegeven op: 13-05-2015
De Inspectie SZW gaat eind mei en begin juni op kleinere bouwlocaties in het hele land controleren of ladders, trappen en rolsteigers veilig en goed worden gebruikt. Ondanks eerdere controles blijft het valgevaar in de bouw nog steeds onacceptabel hoog, aldus de voormalige Arbeidsinspectie.


Jaarlijks komen er gemiddeld vijf mensen op het leven en houden tientallen bouwvakkers blijvend letsel over door een val van (meestal) een ladder of steiger. Bij een soortgelijke actie werden vorig jaar 487 bouwlocaties in verscheidene binnensteden bezocht. Op 397 locaties constateerden de inspecteurs in totaal 642 overtredingen.

Onvoldoende veiligheidsbesef en te weinig kennis van een goede opbouw en gebruik van deze arbeidsmiddelen is volgens de Inspectie een belangrijke oorzaak van het grote aantal overtredingen.Constateren de inspecteurs valgevaar dan volgt onherroepelijk een boete en worden de werkzaamheden stilgelegd.

Bron: Inspectie SZW – 2015, week 20, 2015


Publicatie ISO 14001:2015 eind september dichter bij
Uitgegeven op: 12-05-2015
De internationale ISO 14001-werkgroep heeft eind april belangrijke stappen gezet. In januari lukte het de ISO-werkgroep niet om alle commentaren op de ISO DIS 14001 te bespreken en moest een extra vergaderweek worden ingelast. Alle commentaren zijn nu besproken en dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen.


De publicatie van de ‘Final Draft International Standard’ wordt eind juni verwacht. Vervolgens is er een stemmingsperiode van twee maanden. Er kan dan alleen voor of tegen worden gestemd en er kunnen geen tekstvoorstellen meer worden gedaan. Publicatie van de ISO 14001:2015 eind september van dit jaar komt daarmee dichtbij.

Meer informatie over de nieuwe ISO 14001-norm vindt u hier.

Bron: SCCM – 2015, week 20, 2015


Update vervoer gevaarlijke stoffen
Uitgegeven op: 12-05-2015
In de Staatscourant van 30 april (2015, 11506) is de regeling gepubliceerd tot wijziging van een aantal regelingen over het vervoer van gevaarlijke stoffen.


Het gaat om de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen, de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG), de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG) en de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG).

In de gepubliceerde Regeling van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu staan de wijzigingen van deze regelingen in verband met de tweejaarlijkse revisie van de internationale voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADN, RID, ADR). De Regeling is op 1 mei in werking getreden.

Bron: Arbo Online – 2015, week 20, 2015


Investeren in preventie van ongevallen loont
Uitgegeven op: 30-04-2015
Als uw organisatie investeert in persoonlijke beschermingsmiddelen, kan dat een behoorlijke besparing opleveren. Het loont dus om te investeren in de veiligheid van werknemers. Dat doet u niet alleen door de juiste beschermingsmiddelen te kiezen, maar ook door werknemers bewust te maken van de gevaren.


Per jaar vallen er nog 150.000 dodelijke slachtoffers door arbeidsongevallen of beroepsziekten in Europa, een schrikbarend hoog aantal. In Nederland leidden arbeidsongevallen in 2013 tot 192.000 ziekmeldingen en een totale kostenpost van € 1,2 miljard.

Om arbeidsongevallen te voorkomen zijn werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen essentieel. Het gebruikmaken van de juiste middelen bij een bepaalde activiteit kan het verschil maken, net als correcte reiniging en goed onderhoud van deze beschermingsmiddelen. Ook bewustwording bij werknemers is heel belangrijk. Als uw organisatie aan een werknemer bijvoorbeeld wel de juiste gehoorbescherming ter beschikking stelt, maar er niet bij vertelt hoe en wanneer hij deze moet gebruiken, wordt het risico op gehoorbeschadiging immers niet kleiner.

Bron: Rendement – 2015, week 18, 2015


Tweede concept ISO 45001 gepubliceerd
Uitgegeven op: 30-04-2015
ISO 45001 wordt de nieuwe standaard voor het managen van werkgerelateerde veiligheids- en gezondheidsaspecten. De norm moet OHSAS 18001 gaan vervangen. De tweede Commit-tee Draft van ‘Occupational health and safety management systems’ is gepubliceerd.


De komende maanden zullen de leden van ISO commentaar leveren op het concept document. Vanuit Nederland zal de Nederlandse normcommissie ‘ISO 450001 OHS-managementsysteem’ commentaar voorbereiden.

Oorspronkelijk werd de ISO/DIS 45001 rond de zomer van 2015 verwacht en de definitieve norm in het najaar van 2016. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer ISO/DIS 45001 en de definitieve norm worden gepubliceerd. In Nederland stelt de Nederlandse normcom-missie ‘ISO 45001 OHS-managementsysteem’ de komende maanden commentaar op. NEN zal dit commentaar vervolgens indienen op internationaal niveau. Het hele artikel leest u hier.

Bron: NEN – 2015, week 18, 2015


'Week van de RI&E van 15 19 juni 2015
Uitgegeven op: 20-04-2015
Van 15-19 juni 2015 organiseert Steunpunt RI&E de eerste ‘Week van de RI&E’ met als thema ‘Bewust ondernemen’. Deze week organiseren branches, adviseurs, opleiders en andere intermediairs door het hele land activiteiten die gerelateerd zijn aan de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). De krachten worden gebundeld om ondernemers bewust aan de slag te laten gaan met de risico’s op het gebied van veilig en gezond werken.


Bij bedrijfsrisico’s denken ondernemers al snel aan financiële risico’s, terwijl een veilige en gezonde werkplek van belang is voor bescherming van werknemers én materieel. Bovendien levert een veilige en gezonde werkplek voordelen: bedrijven die actief zijn op het gebied van veilig en gezond werken hebben meer tevreden medewerkers (=productie), een betere positie op de arbeidsmarkt en blijken ook andere processen vaak beter op de rit te hebben.

De feiten op een rijtje:

 • Ongeveer 50% van de bedrijven in Nederland heeft een RI&E. Bij bedrijven t/m 25 medewerkers is dit ca. 44%, bij bedrijven met meer dan 25 medewerkers is dit ca. 90% (bron: InspectieSZW – Monitor Arbo in Bedrijf 2014);
 • De blootstelling aan risico’s als fysieke belasting, psychosociale arbeidsbelasting en blootstelling aan stoffen, lawaai en gevaarlijk werk zijn de afgelopen 6 jaar niet gedaald (Arbobalans 2014);
 • De geschatte kosten van aan beroepsziekten toe te schrijven verzuimdagen bedragen in totaal circa 1,2 miljard Euro per jaar (Arbobalans 2014).

 • Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact op en wij kunnen u direct meer vertellen.

  Bron: SCCM – 2015, week 17, 2015

  Huidige stand van zaken herziening ISO 14001
  Uitgegeven op: 20-04-2015
  In de eerste week van februari is de ISO-werkgroep voor ISO 14001 bijeen geweest. Belangrijkste doel van deze bijeenkomst was alle commentaren op de ISO/DIS 14001 te behandelen. Helaas is dit niet gelukt. Publicatie van de nieuwe ISO 14001 wordt nog steeds in het najaar van 2015 verwacht. 


  Planning

  Stadium Datum
  FDIS (final draft international standard) mei 2015
  Start transitieperiode najaar 2015
  Einde transitieperiode eind 2018
  ISO 14001:2004 certificaten niet meer geldig najaar 2018
  Het streven van NEN is om direct na de publicatie van de nieuwe norm ook de Nederlandse vertaling uit te brengen.

  Wanneer het beste overstappen naar de nieuwe norm?
  Daar is niet een eenduidig antwoord op te geven, dit zal afhangen van de omstandigheden en ambities van de organisatie. Mogelijke invalshoeken zijn:
 • Naarmate de norm verder is in het ontwikkelingsproces komt de tekst steeds vaster te staan. Wanneer er al een ISO 14001-gecertificeerd systeem is, kunt u nu al beginnen op basis van de DIS-versie. Het is niet te verwachten dat er nog principiële veranderingen worden aangebracht.
 • De planning van de overgang kan vervolgens worden afgestemd op de bestaande certificatiecyclus. Stel dat er een hercertificatie is begin 2016 dan kan dit aanleiding zijn om nu al te beginnen met de voorbereiding.
 • Organisaties die graag voorop willen lopen met nieuwe ontwikkelingen kunnen dit laten zien door bij de eersten te behoren die voldoen aan ISO 14001:2015. Een van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van de nieuwe ISO 14001 was een betere aansluiting bij de ISO 26000-richtlijn voor MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). In de nieuwe norm is daarom de stakholderbenadering opgenomen die ook de basis is voor MVO. Voor organisaties die MVO/duurzaam ondernemen hoog in het vaandel hebben staan is het gebruik van de nieuwe ISO 14001-norm daarom extra interessant.

 • Voordelen van de nieuwe ISO-normen op een rij
 • Het integreren van verschillende managementsystemen wordt makkelijk, omdat de structuur en de basiseisen voor alle ISO-normen hetzelfde worden.
 • Certificatie kan efficiënter en effectiever worden gericht op onderwerpen waarmee het basismanagementsysteem wordt aangevuld.
 • De nieuwe normen maken een betere aansluiting mogelijk op de strategie en ’governance’ van organisaties en zorgen voor een goede inbedding in de ‘normale’ bedrijfsvoering.
 • Risicomanagement, compliance management en procesbeheersing zijn verankerd in de nieuwe ISO-normen, de contextanalyse zorgt voor externe gerichtheid en leiderschap neemt een veel prominentere plek in.

 • Hoe zet ik een bestaand managementsysteem (ISO 9001, 14001 en OHSAS 18001) om naar HLS?
  Op basis van de HLS worden de ISO-managementsystemen normen opgebouwd volgens een vaste indeling. Een andere hoofdstuk indeling voor het managementsysteem wil niet zeggen dat daarvoor de structuur van het managementsysteem zelf ook moet worden gewijzigd. Voor certificatie is van belang dat duidelijk is waar of hoe de eisen uit de nieuwe norm zijn ingevuld.

  Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact op en wij kunnen u direct meer vertellen.

  Bron: SCCM – 2015, week 17, 2015

  Wijzigingen CO2 prestatieladder
  Uitgegeven op: 16-04-2015
  Na de CO2 Prestatieladder 2.2 is er nu een CO2-Prestatieladder 3.0. De indeling van het handboek is nu gelijk aan de ISO normen, er wordt meer benadrukt dat het een managementsysteem is.


  Het doel van de CO2-Prestatieladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De CO2-Prestatieladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en daarnaast samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

  Onze collega Jessica Groen heeft de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje gezet. U leest ze hier.

  Bron: KMO Consult – 2015, week 16, 2015


  Arbomanagement: "Invloed medewerkers wordt groter"
  Uitgegeven op: 26-03-2015
  ISO 45001 wordt de nieuwe standaard voor het managen van werk gerelateerde veiligheids- en gezondheidsaspecten, ook wel Arbo genoemd. De norm, waar momenteel nog hard aan gewerkt wordt, moet OHSAS 18001 gaan vervangen. Een bredere scope, meer aandacht voor gezondheid en de grotere rol van werknemers zijn - voor zover nu te beoordelen - de belangrijkste verwachte veranderingen die het bedrijfsleven kunnen raken.


  De nieuwe norm behandelt veiligheids- en gezondheidsaspecten op het werk. Omdat het een ISO-norm betreft heeft de norm wereldwijde werking. Het accent lag in OHSAS 18001 vooral op veiligheid. De verwachting is dat in de nieuwe norm die balans wat meer verschuift richting gezondheid. Dus ook aandacht voor psychische klachten, stress management enzovoort. Verder is de rol van de ILO, de International Labour Organization, gegroeid. Zij pleiten voor meer ruimte voor werknemers in de nieuwe norm. Denk aan medezeggenschap, de rol van ondernemingsraden en vakbonden. Ik denk dat we dat straks in meerdere hoofdstukken zullen terugzien. De invloed van de werknemer groeit.

  ISO 45001 wordt volledig gestoeld op de High Level Structure, die de basis vormt voor de structuur van alle toekomstige managementsysteemnormen binnen ISO. De norm moet daarop dus aansluiten. Medio 2015 is de volgende internationale vergadering over ISO 45001. Tussen maart en mei is er nog gelegenheid tot inhoudelijk commentaar op het werk. In het najaar moet er als het goed is een normontwerp met de status van "DIS" (Draft International Standard) liggen. In 2016 moet de nieuwe norm dan uiteindelijk definitief gepubliceerd worden.

  Bron: NEN – 2015, week 13, 2015


  De belangrijkste thema's in de nieuwe ISO-normen
  Uitgegeven op: 26-03-2015
  In september 2015 verschijnen ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015. Belangrijke thema's in deze nieuwe ISO-normen zijn: stakeholdermanagement, compliancemanagement, leiderschap (governance), risicomanagement en de koppeling tussen strategie en bedrijfsvoering. NEN heeft in enkele video’s de High Level Structure (HLS) en de thema’s toegelicht.


  Voor de video’s klikt u hier.

  Bron: NEN – 2015, week 13, 2015


  Norm voor veiligheidstekens gepubliceerd
  Uitgegeven op: 16-03-2015
  De nationale norm met eisen voor veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in openbare ruimtes, is op 1 maart door NEN gepubliceerd. De norm, de herziene versie van NEN 3011, vervangt hiermee de voorgaande versie uit 2004, inclusief correctiebladen, alsook NEN 6088:2002 ‘Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding - Eigenschappen en bepalingsmethoden’.


  NEN 3011 geeft voorschriften voor veiligheidskleuren en ontwerpprincipes voor het voorkomen van ongevallen, brandbestrijding, informatie over gevaren voor de gezondheid en evacuatie bij noodgevallen. In Europa is sinds januari 2013 ISO 7010, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs van kracht als EN-ISO 7010, in Nederland geïmplementeerd als NEN-EN-ISO 7010. Daarbij aansluitend geeft deze norm voor de meest gangbare toepassingen voorbeelden voor de veiligheidstekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte.

  Het hele artikel leest u hier.

  Bron: Arbozone – 2015, week 12, 2015


  Arboverplichtingen lang niet altijd nageleefd
  Uitgegeven op: 09-03-2015
  De Inspectie SZW heeft onlangs het rapport 'Arbo in bedrijf 2014' gepubliceerd. Hieruit blijkt dat een deel van de organisaties niet alle arboverplichtingen nakomt. Zo heeft 57% van de onderzochte organisaties geen preventiemedewerker aangesteld en ontbreekt er vaak een RI&E evenals een plan van aanpak.


  Slechts 38% van de onderzochte werkgevers heeft een plan van aanpak om gevolg te geven aan de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). 52% voert deze RI&E überhaupt niet uit. Sommige arboverplichtingen worden beter nageleefd. Zo heeft een groot gedeelte van de organisaties wel een ziekteverzuimbeleid (71%), een contract met een arbodienst of andere arbodeskundige (72%) en een schriftelijke arbeidsongevallenregistratie na een ongeval (75%).

  Meer over arbomanagement? Klikt u dan hier. Het hele arikel leest u hier.

  Bron: Rendement – 2015, week 11, 2015


  PBM: van Richtlijn tot Verordening
  Uitgegeven op: 04-03-2015
  De publicatie van de nieuwe Verordening voor PBM staat voor eind dit jaar op de rol. Wat gaat er veranderen? De verwachte publicatie van de Verordening is eind 2015.


  Fabrikanten, invoerders en distributeurs krijgen verplichtingen opgelegd. De volledige supply chain. Dit zal de kennis van zaken bij verkopers vergroten en de marktcontrole van overheden in de lidstaten vergemakkelijken. Even kort de belangrijkste wijzigingen op een rij.

 • 1. Geldigheidstermijn
 • Een andere belangrijke wijziging: de beperking van de geldigheidstermijn van type keuringscertificaten voor PBM. Dit maakt regelmatige evaluatie en toetsing van producten noodzakelijk.

 • 2. Maatwerk-PBM
 • Er komen ook specifieke procedures voor op maat gemaakte of aangepaste PBM. Hierdoor is de veiligheid efficiënter te garanderen.

 • 3. Uitgesloten producten
 • Wellicht het meest zichtbaar voor de eindgebruiker zijn de aanpassingen in de lijst van uitgesloten producten en categorisatie van risico’s. Enerzijds worden in de huidige wetgeving uitgesloten producten wel degelijk als PBM beschouwd in het voorstel, zoals afwashandschoenen en ovenhandschoenen voor privégebruik. Anderzijds zullen er producten van categorie veranderen. De essentiële (technische) eisen waaraan producten moeten voldoen zullen niet wijzigen. En ook de bestaande normen blijven van toepassing.

  Het hele artikel lezen? Klikt u dan hier.

  Bron: Arbo Online – 2015, week 10, 2015

  Aanpak kosten REACH voor mkb gepresenteerd
  Uitgegeven op: 25-02-2015
  Staatssecretaris Mansveld (IenM) heeft het eindrapport 'Aanpak kosten REACH voor het mkb' aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarmee informeert zij de Kamer over de aanpak om het voor midden- en kleinbedrijf makkelijker te maken om te voldoen aan de REACH-verordening.

  In de begeleidende brief stelt zij dat de kosten voor het mkb om aan REACH te voldoen vrij hoog zijn. Daarom hebben de Rijksoverheid en het bedrijfsleven gezamenlijk een aanpak ontwikkeld om het eenvoudiger te maken op aan de verplichtingen te voldoen. Uit het rapport blijkt dat deze aanpak een kostenreductie van tien tot twintig procent kan opleveren.

  Bron: Gevaarlijke Stoffen – 2015, week 9, 2015


  CO2-Prestatieladder versterkt positie
  Uitgegeven op: 25-02-2015
  De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van de CO2-uitstoot. Een CO2-Prestatieladder certificaat is niet alleen goed voor de planeet, maar ook goed voor uw bedrijf. Inmiddels zijn er al meer dan 550 bedrijven die het certificaat hebben behaald. De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Het niveau op de CO2-Prestatieladder geeft aan hoe streng de set van eisen is waaraan het bedrijf voldoet. Deze set van eisen is gebaseerd op vier aspecten: inzicht, reductie van de uitstoot, transparantie en participatie.

  Het belangrijkste aspect is het verkrijgen van inzicht in de hoeveelheid CO2 die het bedrijf uitstoot, ook wel de CO2-footprint genoemd. Het tweede aspect betreft het opstellen van reductiemaatregelen om de CO2-footprint te verkleinen. Ten derde is het belangrijk om de CO2-footprint en de genomen reductiemaatregelen duidelijk intern en extern te communiceren. Tot slot dient het bedrijf deel te gaan nemen aan een CO2 -reductie initiatief. Hoe hoger het bedrijf op de ladder klimt, des te strenger wordt het eisenpakket.

  Eenmaal in het bezit van een certificaat geniet uw bedrijf van een gunningsvoordeel bij een groot en snel groeiend aantal opdrachtgevers. U kunt zo meer opdrachten binnen halen en uw omzet verder verhogen. Hoe hoger het niveau van het certificaat, des te hoger de fictieve korting op de inschrijfprijs. Een ander belangrijk voordeel van het CO2-Prestatieladder certificaat is kostenbesparing d.m.v. lagere energiekosten, minder afval, materiaalbesparing etc. Hierdoor is de investering in een certificaat in de meeste gevallen al binnen een jaar terugverdiend.

  Meer weten over de CO2-Prestatieladder? Wij kunnen u vrijblijvend meer vertellen.

  Bron: Duurzaamnieuws – 2015, week 9, 2015


  Welk stofje levert de meeste risico’s op?
  Uitgegeven op: 24-02-2015
  Welke stofgroepen leveren de grootste risico’s op voor werknemers, milieu en consumenten en moet daarom het scherpst in de gaten worden gehouden? Het RIVM heeft er een risico-inventarisatie op losgelaten. De risico-inventarisatie is bedoeld om de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) te helpen om prioriteiten te stellen bij het toezicht op het gebied van gevaarlijke stoffen.


  In de inventarisatie staat beschreven op welke manier de stoffen voor de 55 stofgroepen zijn geselecteerd, welke criteria zijn gebruikt om de risico’s te beoordelen, en welke beslisregels zijn gebruikt om te komen tot een rangorde van de stofgroepen.

  Eerst zijn voor de risico-inventarisatie per stofgroep vier tot acht stoffen geselecteerd die de stofgroep representeren. Vervolgens zijn de stoffen beoordeeld op hun gevaarseigenschappen, zoals de mate waarin ze brandgevaarlijk, explosief of giftig zijn, en de kans dat mensen of het milieu eraan blootstaan. Ten slotte zijn de stofgroepen, afhankelijk van het beschermingsdoel (milieu, werknemer of consument), door middel van beslisregels ingedeeld in verschillende risicoklassen. Als andere risicocriteria of beslisregels worden gebruikt, kan dat tot andere uitkomsten leiden.

  Als vervolgstap op deze inventarisatie is voor een aantal stofgroepen die hoog scoren onderzocht welke branches de desbetreffende stofgroep produceren, importeren, distribueren en/of verwerken in chemische producten of voorwerpen.

  Bron: Arbo Online – 2015, week 9, 2015


  Herziening ISO 14001 iets vertraagd
  Uitgegeven op: 24-02-2015
  In de eerste week van februari is de ISO-werkgroep voor ISO 14001 bijeen geweest. Belangrijkste doel van deze bijeenkomst was alle commentaren op de ISO/DIS 14001 te behandelen. Helaas is dit niet gelukt.


  De ISO-werkgroep heeft nu een extra vergaderweek ingelast in de week van 20 april. De doelstelling is dat de ISO/FDIS 14001 in mei wordt gepubliceerd. Publicatie van de nieuwe ISO 14001 wordt nog steeds in het najaar van 2015 verwacht.

  Tijdens de vergadering van de werkgroep in februari is veel tijd besteed aan de hoofdstukken 4 (context) en 6 (risico’s en kansen) van de norm. De discussie over deze belangrijke delen is afgerond en heeft geleid tot veranderingen in de indeling van hoofdstuk 4.

  Hier vindt u altijd de laatste stand van zaken over de hierziening van de ISO 14001.

  Bron: SCCM – 2015, week 9, 2015


  ISO 14001 naar de FDIS-fase
  Uitgegeven op: 2112-01-2015
  Nieuwe norm voor milieumanagementsystemen, ISO 14001 is goedgekeurd. Namens Nederland heeft NEN een positieve stem op de conceptnorm uitgebracht.


  Na publicatie van ISO/DIS 14001 in september 2014 kregen de deelnemende landen via hun nationale normalisatie-instituut drie maanden de tijd om te stemmen en feedback te geven. Goedkeuring van de DIS betekent dat minstens twee derde van de nationale leden een positieve stem heeft uitgebracht en dat niet meer dan één vierde van alle stemmen negatief was.

  De normcommissie milieumanagement heeft de Nederlandse stem en commentaar bepaald. In dit laatste stadium heeft de commissie nog eens goed gekeken naar de consistentie van de documentatievereisten in de nieuwe norm. Daarbij is gezocht naar een goede balans tussen de zichtbaarheid, eenduidigheid en aantoonbaarheid van het systeem enerzijds en het teveel voorschrijvend zijn wat betreft het vastleggen van allerlei informatie (procedures, documenten, registraties) anderzijds. Een ander belangrijk discussiepunt was de samenhang in het omgaan met milieuaspecten, ‘compliance obligations’, risico’s en kansen in het milieumanagementsysteem. Beide onderwerpen hebben geleid tot het nodige commentaar vanuit Nederland, maar overall was de normcommissie van mening dat de volgende stap in de richting van definitieve publicatie kon worden gezet.

  Download de gratis whitepaper 'ISO/DIS 14001: laatste stap in herzieningsproces'.

  Bron: NEN – 2015, week 4, 2015


  Stijging certificaten ISO managementsystemen
  Uitgegeven op: 12-01-2015
  Uit het jaarlijkse onderzoek van ISO blijkt dat het aantal certificaten voor ISO managementsystemen in 2013 wederom is gegroeid. Wereldwijd zijn er in totaal 1.541.983 ISO certificaten uitgegeven. Dit is een stijging van 4% ten opzichte van december 2012.


  De grootste groei ligt bij de ISO 50001 norm voor energiemanagement. Deze norm laat een groei zien van 116%. Ook andere normen zijn flink in 2013 flink gegroeid. Zo zijn de voedselveiligheidsnorm ISO 22000 en ISO 13485 voor medische hulpmiddelen beiden 15% gegroeid. ISO 27001 informatiebeveiliging laat een toename van 14% zien.

  Dé toonaangevende standaard voor kwaliteit is nog steeds ISO 9001, deze norm laat een groei van 3% zien met 1.129.446 uitstaande certificaten in december 2013. ISO 14001 laat een groei van 6% zien.

  Interesse in managementsystemen? Klikt u dan hier voor meer informatie.

  Bron: The ISO Survey of Management System Standard Certifications – 2013, week 3, 2015


  Veranderende regelgeving 2015
  Uitgegeven op: 8-01-2015
  De Rijksoverheid heeft de belangrijkste veranderingen in de regelgeving van Infrastructuur en Milieu per 1 januari 2015 gepubliceerd.


  Ten aanzien van gevaarlijke stoffen vervalt onder andere de certificaatplicht voor bovengrondse opslagtanks voor afgewerkte olie. Daarmee wordt afgewerkte olie voortaan behandeld als bodembedreigende vloeistof en niet langer als gevaarlijke stof. Veel bedrijven kunnen daardoor hun oude tanks blijven gebruiken indien die voldoen aan de eisen om de bodem en het oppervlaktewater te beschermen. In het verleden werden er soms brandbare vloeistoffen (zoals benzine) door de afgewerkte olie gemengd waardoor het mengsel een gevaarlijke stof werd. Deze bijmenging is echter verboden. Een installatie- en herkeuringscertificaat voor deze opslagtanks is daarom niet meer nodig.

  Ten aanzien van het transport van gevaarlijke stoffen zijn per 1 januari a.s. het nieuwe ADR, RID, ADN (2015) en IMDG 37-14 facultatief in. Deze worden verplicht per 1 juli 2015 (ADR, RID, ADN) en 1 januari 2016 (IMDG). En IATA DGR 56 wordt per 1 januari a.s. verplicht.

  Bron: Rijksoverheid, week 2, 2015


  Naleving regels chemische stoffen nog onvoldoende
  Uitgegeven op: 8-01-2015
  De naleving van Europese regels voor chemische stoffen is nog niet op orde. Chemische stoffen worden goed geregistreerd, maar de informatie over risico’s en toepassingen in de keten is onder de maat. Dat concluderen de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op basis van gezamenlijk uitgevoerde controles.


  In 2013 hebben de samenwerkende inspectiediensten bij bijna 900 bedrijven inspecties uitgevoerd binnen de kaders van de REACH- en CLP-Verordening. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Douane werken ook mee aan de controles op chemische stoffen. De inspecties hebben producenten, importeurs, handelaren en professionele gebruikers van stoffen, mengsels en voorwerpen gecontroleerd. De belangrijkste verplichtingen waar de inspectiediensten op controleren zijn de registratieplicht, de informatieplicht, verboden en gebruiksbeperkingen, en het gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen.

  De naleving van de eisen aan het gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen is onder de maat. Werkgevers treffen onvoldoende maatregelen om hun medewerkers te beschermen tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen. In meer dan de helft van de gevallen is de kwaliteit van de verplichte informatiebladen (VIB) en etiketten niet op orde.

  Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport, week 2, 2015