NL- EN

Home - Nieuws

Het Laatste Nieuws

Februari
25-02-2015 Aanpak kosten REACH voor mkb gepresenteerd
25-02-2015 CO2-Prestatieladder versterkt positie
24-02-2015 Welk stofje levert de meeste risico’s op?
24-02-2015 Herziening ISO 14001 iets vertraagd

Januari
21-01-2015 ISO 14001 naar de FDIS-fase
12-01-2015 Stijging certificaten ISO managementsystemen
08-01-2015 Veranderende regelgeving 2015
08-01-2015 Naleving regels chemische stoffen nog onvoldoende


Aanpak kosten REACH voor mkb gepresenteerd
Uitgegeven op: 25-02-2015
Staatssecretaris Mansveld (IenM) heeft het eindrapport 'Aanpak kosten REACH voor het mkb' aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarmee informeert zij de Kamer over de aanpak om het voor midden- en kleinbedrijf makkelijker te maken om te voldoen aan de REACH-verordening.

In de begeleidende brief stelt zij dat de kosten voor het mkb om aan REACH te voldoen vrij hoog zijn. Daarom hebben de Rijksoverheid en het bedrijfsleven gezamenlijk een aanpak ontwikkeld om het eenvoudiger te maken op aan de verplichtingen te voldoen. Uit het rapport blijkt dat deze aanpak een kostenreductie van tien tot twintig procent kan opleveren.

Bron: Gevaarlijke Stoffen – 2015, week 9, 2015


CO2-Prestatieladder versterkt positie
Uitgegeven op: 25-02-2015
De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van de CO2-uitstoot. Een CO2-Prestatieladder certificaat is niet alleen goed voor de planeet, maar ook goed voor uw bedrijf. Inmiddels zijn er al meer dan 550 bedrijven die het certificaat hebben behaald. De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Het niveau op de CO2-Prestatieladder geeft aan hoe streng de set van eisen is waaraan het bedrijf voldoet. Deze set van eisen is gebaseerd op vier aspecten: inzicht, reductie van de uitstoot, transparantie en participatie.

Het belangrijkste aspect is het verkrijgen van inzicht in de hoeveelheid CO2 die het bedrijf uitstoot, ook wel de CO2-footprint genoemd. Het tweede aspect betreft het opstellen van reductiemaatregelen om de CO2-footprint te verkleinen. Ten derde is het belangrijk om de CO2-footprint en de genomen reductiemaatregelen duidelijk intern en extern te communiceren. Tot slot dient het bedrijf deel te gaan nemen aan een CO2 -reductie initiatief. Hoe hoger het bedrijf op de ladder klimt, des te strenger wordt het eisenpakket.

Eenmaal in het bezit van een certificaat geniet uw bedrijf van een gunningsvoordeel bij een groot en snel groeiend aantal opdrachtgevers. U kunt zo meer opdrachten binnen halen en uw omzet verder verhogen. Hoe hoger het niveau van het certificaat, des te hoger de fictieve korting op de inschrijfprijs. Een ander belangrijk voordeel van het CO2-Prestatieladder certificaat is kostenbesparing d.m.v. lagere energiekosten, minder afval, materiaalbesparing etc. Hierdoor is de investering in een certificaat in de meeste gevallen al binnen een jaar terugverdiend.

Meer weten over de CO2-Prestatieladder? Wij kunnen u vrijblijvend meer vertellen.

Bron: Duurzaamnieuws – 2015, week 9, 2015


Welk stofje levert de meeste risico’s op?
Uitgegeven op: 24-02-2015
Welke stofgroepen leveren de grootste risico’s op voor werknemers, milieu en consumenten en moet daarom het scherpst in de gaten worden gehouden? Het RIVM heeft er een risico-inventarisatie op losgelaten. De risico-inventarisatie is bedoeld om de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) te helpen om prioriteiten te stellen bij het toezicht op het gebied van gevaarlijke stoffen.


In de inventarisatie staat beschreven op welke manier de stoffen voor de 55 stofgroepen zijn geselecteerd, welke criteria zijn gebruikt om de risico’s te beoordelen, en welke beslisregels zijn gebruikt om te komen tot een rangorde van de stofgroepen.

Eerst zijn voor de risico-inventarisatie per stofgroep vier tot acht stoffen geselecteerd die de stofgroep representeren. Vervolgens zijn de stoffen beoordeeld op hun gevaarseigenschappen, zoals de mate waarin ze brandgevaarlijk, explosief of giftig zijn, en de kans dat mensen of het milieu eraan blootstaan. Ten slotte zijn de stofgroepen, afhankelijk van het beschermingsdoel (milieu, werknemer of consument), door middel van beslisregels ingedeeld in verschillende risicoklassen. Als andere risicocriteria of beslisregels worden gebruikt, kan dat tot andere uitkomsten leiden.

Als vervolgstap op deze inventarisatie is voor een aantal stofgroepen die hoog scoren onderzocht welke branches de desbetreffende stofgroep produceren, importeren, distribueren en/of verwerken in chemische producten of voorwerpen.

Bron: Arbo Online – 2015, week 9, 2015


Herziening ISO 14001 iets vertraagd
Uitgegeven op: 24-02-2015
In de eerste week van februari is de ISO-werkgroep voor ISO 14001 bijeen geweest. Belangrijkste doel van deze bijeenkomst was alle commentaren op de ISO/DIS 14001 te behandelen. Helaas is dit niet gelukt.


De ISO-werkgroep heeft nu een extra vergaderweek ingelast in de week van 20 april. De doelstelling is dat de ISO/FDIS 14001 in mei wordt gepubliceerd. Publicatie van de nieuwe ISO 14001 wordt nog steeds in het najaar van 2015 verwacht.

Tijdens de vergadering van de werkgroep in februari is veel tijd besteed aan de hoofdstukken 4 (context) en 6 (risico’s en kansen) van de norm. De discussie over deze belangrijke delen is afgerond en heeft geleid tot veranderingen in de indeling van hoofdstuk 4.

Hier vindt u altijd de laatste stand van zaken over de hierziening van de ISO 14001.

Bron: SCCM – 2015, week 9, 2015


ISO 14001 naar de FDIS-fase
Uitgegeven op: 2112-01-2015
Nieuwe norm voor milieumanagementsystemen, ISO 14001 is goedgekeurd. Namens Nederland heeft NEN een positieve stem op de conceptnorm uitgebracht.


Na publicatie van ISO/DIS 14001 in september 2014 kregen de deelnemende landen via hun nationale normalisatie-instituut drie maanden de tijd om te stemmen en feedback te geven. Goedkeuring van de DIS betekent dat minstens twee derde van de nationale leden een positieve stem heeft uitgebracht en dat niet meer dan één vierde van alle stemmen negatief was.

De normcommissie milieumanagement heeft de Nederlandse stem en commentaar bepaald. In dit laatste stadium heeft de commissie nog eens goed gekeken naar de consistentie van de documentatievereisten in de nieuwe norm. Daarbij is gezocht naar een goede balans tussen de zichtbaarheid, eenduidigheid en aantoonbaarheid van het systeem enerzijds en het teveel voorschrijvend zijn wat betreft het vastleggen van allerlei informatie (procedures, documenten, registraties) anderzijds. Een ander belangrijk discussiepunt was de samenhang in het omgaan met milieuaspecten, ‘compliance obligations’, risico’s en kansen in het milieumanagementsysteem. Beide onderwerpen hebben geleid tot het nodige commentaar vanuit Nederland, maar overall was de normcommissie van mening dat de volgende stap in de richting van definitieve publicatie kon worden gezet.

Download de gratis whitepaper 'ISO/DIS 14001: laatste stap in herzieningsproces'.

Bron: NEN – 2015, week 4, 2015


Stijging certificaten ISO managementsystemen
Uitgegeven op: 12-01-2015
Uit het jaarlijkse onderzoek van ISO blijkt dat het aantal certificaten voor ISO managementsystemen in 2013 wederom is gegroeid. Wereldwijd zijn er in totaal 1.541.983 ISO certificaten uitgegeven. Dit is een stijging van 4% ten opzichte van december 2012.


De grootste groei ligt bij de ISO 50001 norm voor energiemanagement. Deze norm laat een groei zien van 116%. Ook andere normen zijn flink in 2013 flink gegroeid. Zo zijn de voedselveiligheidsnorm ISO 22000 en ISO 13485 voor medische hulpmiddelen beiden 15% gegroeid. ISO 27001 informatiebeveiliging laat een toename van 14% zien.

Dé toonaangevende standaard voor kwaliteit is nog steeds ISO 9001, deze norm laat een groei van 3% zien met 1.129.446 uitstaande certificaten in december 2013. ISO 14001 laat een groei van 6% zien.

Interesse in managementsystemen? Klikt u dan hier voor meer informatie.

Bron: The ISO Survey of Management System Standard Certifications – 2013, week 3, 2015


Veranderende regelgeving 2015
Uitgegeven op: 8-01-2015
De Rijksoverheid heeft de belangrijkste veranderingen in de regelgeving van Infrastructuur en Milieu per 1 januari 2015 gepubliceerd.


Ten aanzien van gevaarlijke stoffen vervalt onder andere de certificaatplicht voor bovengrondse opslagtanks voor afgewerkte olie. Daarmee wordt afgewerkte olie voortaan behandeld als bodembedreigende vloeistof en niet langer als gevaarlijke stof. Veel bedrijven kunnen daardoor hun oude tanks blijven gebruiken indien die voldoen aan de eisen om de bodem en het oppervlaktewater te beschermen. In het verleden werden er soms brandbare vloeistoffen (zoals benzine) door de afgewerkte olie gemengd waardoor het mengsel een gevaarlijke stof werd. Deze bijmenging is echter verboden. Een installatie- en herkeuringscertificaat voor deze opslagtanks is daarom niet meer nodig.

Ten aanzien van het transport van gevaarlijke stoffen zijn per 1 januari a.s. het nieuwe ADR, RID, ADN (2015) en IMDG 37-14 facultatief in. Deze worden verplicht per 1 juli 2015 (ADR, RID, ADN) en 1 januari 2016 (IMDG). En IATA DGR 56 wordt per 1 januari a.s. verplicht.

Bron: Rijksoverheid, week 2, 2015


Naleving regels chemische stoffen nog onvoldoende
Uitgegeven op: 8-01-2015
De naleving van Europese regels voor chemische stoffen is nog niet op orde. Chemische stoffen worden goed geregistreerd, maar de informatie over risico’s en toepassingen in de keten is onder de maat. Dat concluderen de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op basis van gezamenlijk uitgevoerde controles.


In 2013 hebben de samenwerkende inspectiediensten bij bijna 900 bedrijven inspecties uitgevoerd binnen de kaders van de REACH- en CLP-Verordening. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Douane werken ook mee aan de controles op chemische stoffen. De inspecties hebben producenten, importeurs, handelaren en professionele gebruikers van stoffen, mengsels en voorwerpen gecontroleerd. De belangrijkste verplichtingen waar de inspectiediensten op controleren zijn de registratieplicht, de informatieplicht, verboden en gebruiksbeperkingen, en het gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen.

De naleving van de eisen aan het gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen is onder de maat. Werkgevers treffen onvoldoende maatregelen om hun medewerkers te beschermen tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen. In meer dan de helft van de gevallen is de kwaliteit van de verplichte informatiebladen (VIB) en etiketten niet op orde.

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport, week 2, 2015